Close

Stage

Stage vormt een belangrijk onderdeel van de schoolcarrière van onze leerlingen.

 

MET Praktijkonderwijs laat de leerlingen kennis maken met verschillende bedrijfsrichtingen. Uiteindelijk hopen we de leerling een rugzak met ervaring mee te geven. Samen zoeken we naar een baan die past bij de interesse en mogelijkheden van onze leerlingen.

Alles over stagelopen

Het is belangrijk om kennis te maken met de arbeidsmarkt. Er zijn erg veel  verschillende beroepen. Leerlingen in de leeftijd van 15 en 16 jaar hebben ook vaak zelf de behoefte om kennis te maken met werken. Daarom lopen onze leerlingen in fase 3  een  dag per week stage. Dat kan in een kleine groep gebeuren of alleen. Samen met de coach bespreken we eerst de wensen  en de mogelijkheden van de leerling. We passen de stage daar zoveel als mogelijk op aan. Ondersteuning bij het zoeken naar een geschikte stageplaats gebeurt in samenwerking met het stagebureau.
De leerling loopt gedurende twee periodes van ongeveer 5 maanden stage. De stage is meestal 2 dagen per week. De stages zijn gericht op het opdoen van ervaring in de echte wereld. De leerling werkt met behulp van de stage coach aan zijn of haar leerpunten op sociaal, theoretisch en praktisch gebied.
In fase 5 richten we ons helemaal op de uitstroom van de leerling. Voor veel leerlingen betekent dit een toeleiding naar arbeid. Soms met ondersteuning, soms zonder  ondersteuning. Hiervoor is veel overleg met werkgevers en de Gemeente nodig. Soms wordt het UWV ook betrokken bij beoordelingen van arbeidsmogelijkheden. Er zijn ook leerlingen die zich dit schooljaar toeleggen op aansluiting met het MBO via een Entreeopleiding. Met Praktijkonderwijs adviseert leerlingen en ouders hierover. Om goed zicht te kunnen krijgen op  arbeidsmogelijkheden en om de kans op werk  bij een werkgever zo groot mogelijk te maken, lopen de leerlingen 4 dagen stage per week.
De medewerkers van het stagebureau onderhouden contact met het stagebedrijf, d.m.v. stagebezoeken en telefonisch contact. De stagebezoeken vinden  ongeveer 1x per maand plaats. Het stagebureau werkt nauw samen met de coach en zorgcoördinator van de leerling. Aan het einde van iedere periode vindt er een stagebeoordeling plaats. Deze wordt met de leerling en de ouders besproken. Door regelmatig de stage te bespreken en te beoordelen krijgen we zicht op de mogelijkheden van de leerling bij uitstroom naar werk of werken en leren.
Via de school hebben de leerlingen een WA- en een ongevallenverzekering. Wij vragen aan ouders om ook zelf te zorgen voor een WA-verzekering. Bedrijven adviseren we een bedrijfsongevallenverzekering af te sluiten, waar ook stagiaires onder kunnen vallen.
Een bedrijf biedt leerlingen de kans om in de echte wereld ervaringen op te doen.  Als de leerling veel begeleiding nodig heeft, zal het werk ook aangepast moeten worden aan zijn of haar mogelijkheden. Dat kan in de vorm van een beschutte werkomgeving of werken in een dagbesteding. Dat kan pas na een zorgvuldige beoordeling en advies van het ondersteuningsteam van de school gebeuren. Om uit  te kunnen stromen naar een beschutte werkplek is een beoordeling van het UWV ook noodzakelijk. De stagecoach kan helpen bij de aanvraag.
Voor aanvang van iedere stage wordt een stageovereenkomst opgesteld met daarin de afspraken. Het stagebedrijf, de school en de leerling ontvangen hiervan een exemplaar.
Stageperiode 1 loopt van de zomervakantie tot aan de kerstvakantie. Stageperiode 2 loopt van januari tot juni. Zie hier de schoolkalender voor definitieve data. Tijdens vakanties en schoolvrije dagen lopen leerlingen geen stage. Fase 5 loopt stage tot aan de meivakantie.
MET Praktijkonderwijs geeft er de voorkeur aan leerlingen stage te laten lopen tijdens schooltijden, Dit is echter bij meerdere beroepsrichtingen niet altijd mogelijk. Als uitgangspunt worden de richtlijnen gehanteerd zoals opgesteld in de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA). http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden
Voor bedrijven bestaat er geen verplichting om stages te vergoeden. Een goede begeleiding vraagt op het werk ook veel tijd van de begeleider. Toch gebeurt het wel dat een stage door het bedrijf wordt vergoed. Dat gebeurt dan op initiatief van het bedrijf zelf.
Stages worden aan het einde van de iedere periode beoordeeld. Daarvoor wordt een stage checklist gebruikt, die snel inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerling.
Bij ziekte belt de leerling zelf het stagebedrijf én de school en meldt zich ziek. Ziekmeldingen moeten voor aanvang van werktijd gemeld worden. School neemt daarna ook contact op met het bedrijf. Als je beter bent, geef je dit ook weer op tijd aan het bedrijf én de school door.
Onze stage coaches zijn dagelijks bereikbaar tussen 08.15 uur en 17.00 uur via 0416-333416. Ook per mail zijn we bereikbaar via het mailadres: stage@met-pro.nl
Met enige regelmaat verschijnen er op de website nieuwsbrieven voor de bedrijven. Deze nieuwsbrieven houden bedrijven op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en of veranderingen.
De Participatiewet:
  • Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW). En een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).
  • Ook leerlingen van praktijkonderwijs vallen onder de participatiewet en komen in aanmerking voor opname in het doelgroep register. Hiervoor dient een aanvraag te worden gedaan bij UWV. Vervolgens kijkt de desbetreffende gemeente naar de begeleiding die een leerling nodig heeft bij het vinden en behouden van werk. De coach van de leerling begeleidt bovenstaand proces.
  Regelingen en subsidiemogelijkheden
  • Jobcoaching: Een leerling met een baan kan begeleiding krijgen van een jobcoach. De aanvraag hiervoor moet bij de gemeente worden gedaan. School kan behulpzaam zijn bij het aanvragen van een jobcoach.
  • Dagbestedingsindicatie: Voor leerlingen met grotere begeleidingsbehoefte bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van een indicatie voor dagbesteding. De gemeente helpt bij de aanvraag hiervan.
  • Mobiliteitsbonus: Een werkgever kan een mobiliteitsbonus krijgen als hij een werknemer met een ziekte of handicap  in dienst neemt. Een mobiliteitsbonus is een korting op de premies voor werknemersverzekeringen, of een vrijstelling van deze premies.
  • Loonkostensubsidie: De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak.
  • No Risk polis: Met een no-riskpolis kan een werknemer een Ziektewetuitkering van UWV krijgen als hij uitvalt door ziekte binnen 5 jaar nadat hij bij zijn werkgever in dienst kwam. Dat betekent dat de loonkosten bij ziekte voor een groot deel niet zelf hoeft te betalen.
  • Proefplaatsing:  Denkt u erover om iemand in dienst te nemen die moeilijk aan werk kan komen, maar heeft u twijfel of de kandidaat het werk aan kan? Dan zijn er mogelijkheden om deze werknemer op proef te laten werken. De kandidaat behoudt daarbij zijn uitkering. U hoeft dan geen loon te betalen. Dit heet proefplaatsing. De proefplaatsing duurt meestal 2 maanden en kan aangevraagd worden bij UWV.
  • Gemeentelijke subsidies en regelingen: Gemeentes hebben ook vaak hun eigen vormen van subsidies en regelingen. Dit kan per regio verschillen. Indien u hier meer over wilt weten, dan kunt u het beste contact opnemen met de betreffende gemeente om de mogelijkheden te bespreken. Voor meer informatie over de regelingen en subsidiemogelijkheden kunt u de site van UWV raadplegen (www.uwv.nl), kijk op http://www.sombanenafspraak.nl/financien/waar-kan-ik-subsidie-aanvragen/ of neem contact op met één van de stagecoaches.
Voor de leerlingen en ouders vindt aan het einde van fase 3 een ouderavond plaats over stage. Op deze avond presenteren een aantal bedrijven zich op school tijdens de stagemarkt. Leerlingen kunnen informatie inwinnen bij deze bedrijven en zo contact leggen voor een mogelijke stage.   Zie de kalender voor de ouderavonden.
Met- Praktijkonderwijs kan nog 2 jaar behulpzaam zijn als je vragen hebt. Daarvoor moet een nazorgformulier worden ingevuld en ondertekend. Aan nazorg zijn geen kosten verbonden. Soms kan de gemeente waarin je woont helpen. Neem hiervoor contact op met het WMO-loket.
De medewerkers van het stagebureau onderhouden contact met het stagebedrijf, d.m.v. stagebezoeken en telefonisch contact. De stagebezoeken vinden  ongeveer 1x per maand plaats. Het stagebureau werkt nauw samen met de coach en zorgcoördinator van de leerling. Aan het einde van iedere periode vindt er een stagebeoordeling plaats. Deze wordt met de leerling en de ouders besproken. Door regelmatig de stage te bespreken en te beoordelen krijgen we zicht op de mogelijkheden van de leerling bij uitstroom naar werk of werken en leren.