Close

Schoolgids

Voor de ouders en leerling van nu en die van straks hebben we alle informatie rondom onze school hier
beschikbaar gesteld in onze online schoolgids. Deze schoolgids is gekoppeld aan onze portal, en daarom altijd actueel.

Doorzoek onze schoolgids

Uw zoon/dochter of pupil is toegelaten* tot MET, de school voor Praktijkonderwijs. Gefeliciteerd!

U heeft voortgezet onderwijsschool gevonden waar de praktijk centraal staat. Nederland biedt een goede toekomst voor praktisch ingestelde mensen en u wilt dat uw zoon of dochter zijn of haar mogelijkheden zo goed mogelijk gaat ontwikkelen en benutten. MET Praktijkonderwijs Waalwijk onderscheidt zich van andere vormen van voortgezet onderwijs door de benadering van de leerling.

De school is klein en overzichtelijk. We kennen alle leerlingen bij naam en hebben direct contact. We stemmen maximaal op uw zoon/dochter af. Ondersteuning op maat is de kracht van onze school. Het doel is alle leerlingen op te leiden tot arbeid, wegwijs te maken in het dagelijks leven van wonen, werken en recreëren. Veel nadruk wordt gelegd op een groeiende zelfstandigheid, verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en sociale vaardigheid. Het stimuleren van de eigenwaarde is daarbij een belangrijk aangrijpingspunt. We maken de leerling sterk om met vertrouwen aan de eigen toekomst te werken. Kortom: sterk naar werk!

Wij zijn blij met uw vertrouwen in onze school voor Praktijkonderwijs. Wij hebben uw hulp en samenwerking nodig om uw zoon of dochter en dus onze leerling, een volwaardige plaats in de maatschappij te geven. In de schoolgids laten we u zien wat dit voor de jongeren en de ouders betekent.

*Er is een toelatingsverklaring voor Praktijkonderwijs nodig. Deze wordt voor de zomervakantie verstrekt door de Advies Commissie Toewijzing (ACT) namens het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat.

Schooljaar

Het schooljaar bestaat uit 4 periodes. Elke periode wordt afgesloten met een persoonlijke presentatie van de leerling. Deze wordt zó georganiseerd dat elke leerling in staat is om een presentatie te houden. Dit is van belang om de leerling te betrekken bij de eigen ontwikkeling én om de leerling te leren in contact te treden met anderen. “Laat jezelf zien”, is daarbij het motto. De vorderingen worden met de leerling, zijn coach en de betrokken docenten besproken.

Coachclubs

Dagelijks wordt gestart met een coachclub. Dit is een vaste groep leerlingen met een eigen coach. Deze coachclubs zijn heterogeen samengesteld, de oudere en jongere leerlingen zitten door elkaar met de bedoeling om elkaar te steunen en van elkaars ervaringen te leren.

Extra aandacht gaat uit naar onze startende leerlingen van fase 1. We willen alle leeftijdsgroepen een veilige en stabiele ontwikkelingsplek bieden. De leerlingen krijgen gelegenheid om de dag voor te bereiden, aan de presentatie te werken of een gesprekje aan te vragen met de coach. Veel aandacht wordt besteed aan de omgang met elkaar, aan de sociale vaardigheden. Na de coachclub wordt gestart met het rooster en de verschillende lesgroepen.

Leerfase 1

De leerlingen komen in aanraking met praktijkvakken. Belangrijk is de kennismaking met verschillende vakgebieden zodat de leerling op basis van de mogelijkheden een voorkeur kan bepalen: De leerling ontwikkelt zijn voorkeur op basis van interesse en affiniteit. De nadruk ligt op het verwerven van basisvaardigheden. De theorielessen 3 worden in projecten aangeboden. In deze fase is de leerling bezig met de volgende vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik worden? De domeinen burgerschap, vrije tijd en wonen staan centraal. In groepsverband wordt aan presentaties gewerkt om deze vragen zo goed mogelijk beantwoord te krijgen. Uiteindelijk wordt besloten of de leerling zijn route vervolgt naar technische of juist dienstverlenende beroepen.

Leerfase 2

De leerlingen komen in aanraking met praktijkvakken van dienstverlenende en technische aard. De leerling ontdekt zijn sterke kanten en wordt in staat gesteld een weloverwogen keuze te maken voor de komende jaren. Aanvankelijk ligt de nadruk nog op het verwerven van basisvaardigheden. Er worden voorbereidingen getroffen voor stage b.v. door bedrijfsbezoeken af te leggen. Vóórdat de leerling fase 2 verlaat, wordt er een prognose gemaakt voor de toekomst: stroomt de leerling uit naar werk (met of zonder ondersteuning), of naar werken en leren (VMBO-MBO). Dit uitstroomprofiel vloeit voort uit het persoonlijk leerplan van de leerling waarin voortdurend met de leerling wordt vastgesteld aan welke leerpunten gewerkt kan worden. Het is in bijzondere situaties mogelijk dat er - in overleg – wordt gekozen om de onderbouw met een jaar te verlengen.

Leerfase 3 (eerste stagejaar)

De leerling heeft zijn interesses voor de praktijkvakken ontwikkeld. In het beste geval weet de leerling welk beroepsprofiel het beste lijkt te passen. Bij de overgang vanuit fase 2 is hiervoor een keuze gemaakt. Deze keuze wordt in de praktijk getoetst. Er wordt al spoedig een start gemaakt met stage. Voor 1 dag per week, de woensdag, worden leerlingen in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met stagebedrijven, passend bij hun beroepsprofiel: liefst al spoedig een volledige stagedag individueel. Zo mogelijk worden er “klussen” buiten het gebouw in de “echte wereld” uitgevoerd. Ter voorbereiding op de definitieve stage in de 4e en 5e fase wordt aan projecten gewerkt waarbij theorie- en praktijkvakken geïntegreerd zijn. Aan de hand van het persoonlijk leerplan wordt naar presentaties toegewerkt. De leerling laat hier zien wat hij geleerd heeft. De vorderingen worden in coachgesprekken met de leerling besproken. Ook de ouders worden hierbij met regelmaat uitgenodigd.

Leerfase 4 met stage

De stage wordt uitgebreid naar 2 dagen: op woensdag en donderdag. Per half jaar wordt van stagebedrijf gewisseld. De beroepsprofielen staan nu centraal: wat heb ik nodig om mijn toekomstig beroep, zowel in het praktijkvak als op de stage, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren? Op school worden lessen “beroepskaart” gegeven. Deze zijn bedoeld om de leerling inzicht te geven en te bekwamen in de eisen die een beroep stelt. In deze lessen zijn Nederlands en rekenen geïntegreerd. Daarnaast worden er lessen burgerschap en loopbaanoriëntatie verzorgd. Aan het einde van het 4e schooljaar doen de leerlingen schoolexamen. Dit is een praktijkexamen, waarbij het theorie gedeelte geïntegreerd is. Daarmee heeft de leerling een deel van de exameneisen reeds in de 4e fase afgelegd.

Leerfase 5 Coaching op de werkplek

De leerling komt afhankelijk van zijn toekomstplan, nog één dag naar school. Ter voorbereiding van de uitstroom naar werk worden lessen “beroepskaart” gegeven. Hierbij wordt er uitvoerig stilgestaan bij de ervaringen binnen het stagebedrijf en wordt er gelegenheid gegeven om leerdoelen uit te werken. De coach kent de leerling inmiddels als stagiair en is in staat om de brug te slaan tussen school en werk. De leerling sluit deze fase af door een eindpresentatie te geven. Deze vindt bij voorkeur op het stagebedrijf plaats, waardoor de leerling een goed inzicht kan geven op de taken die hij daar uitgevoerd heeft. Als de praktijk- en theorie-examens in fase 4 en de eindpresentatie met goed gevolg zijn afgelegd, volgt een erkend diploma Praktijkonderwijs aangevuld met praktijkverklarin-gen of branchecertificaten. Deze zijn behaald bij examens in de 3e , 4e en 5e fase en geëxamineerd door branche-instellingen als SBB (Boris), KCH en SVH. 4

Stage

Stagelopen in een bedrijf, instelling of werkplaats is de droom van veel leerlingen. Wanneer een leerling - in overleg met de ouders en de coach - vindt dat hij/zij stagebekwaam is, is het mogelijk om stage gaan lopen. We starten bij de interesse en de mogelijkheden.

De stageplaatsen worden regelmatig bezocht door de eigen stagecoach. De stagecoach houdt de leerling, de school en de ouders op de hoogte van de prestaties. Al in de 3e fase zullen leerlingen 1 dag ervaring op kunnen doen in groepsstages, snuffelstages en de eerste individuele stages. In de 4e fase loopt de leerling in principe twee dagen stage bij een bedrijf of instelling. In de vijfde fase is het aantal dagen afhankelijk van de richting die er gekozen is. Doet de leerling de praktijkroute, dan loop hij/zij 4 dagen per week stage. Wordt de Entrée route gedaan, dan duurt de stage 3 dagen. Stages worden beoordeeld. Na elke periode bespreekt de leerling met de stagecoach, de werkvloerbegeleider de vorderingen. De resultaten staan op het rapport. Het stagebedrijf neemt de tijd om de leerling te begeleiden. Daarom vragen we geen vergoeding voor de stage. Stage is om te leren. We zien dat stages van leerlingen in fase 5 vaak overgaan in een contract. Als dat is gelukt, dan betaalt de stage zichzelf na de periode op MET uit in een betaalde baan.

Veilige Route

Een groeperingsvorm binnen onze school, waarbij de leerlingen gedurende de gehele schoolloopbaan in een min of meer constante groep verblijven. Er is een vaste groep leerkrachten aan verbonden. Slechts een beperkte groep leerlingen komt in aanmerking voor plaatsing in deze groep. De groep is gesplitst in VR-A (onderbouw Coachclub geel) en VR-B (bovenbouw coachclub BB1). Zie voor meer informatie elders in deze schoolgids.

Schakelroute

Het traject Schakelroute blijft na 15 jaar nog steeds een succes. Minstens 40% van de leerlingen die in aanmerking kunnen komen voor plaatsing heeft de stap naar het VMBO gewaagd. Ook heel belangrijk is de bewuste keus van sommigen om juist op MET te blijven! Leerlingen van het praktijkonderwijs die daarvoor in aanmerking* komen, worden – met instemming van de ouders – ruim een halve dag per week op enkele hoofdvakken “bijgespijkerd” op het niveau van VMBO-Basis. De Schakelroute vindt vooralsnog plaats in het tweede leerjaar om zo aansluiting in het 3e leerjaar VMBO mogelijk te maken. Op deze wijze kan de leerling aantonen dit niveau aan te kunnen. Zo bieden beide scholen leerlingen de kans uit te stromen naar het meest geschikte onderwijs voor hen. Daarnaast wordt door beide scholen – in beperkte mate - ondersteuning geleverd naar inmiddels in het VMBO geplaatste leerlingen. *Er gelden minimum-eisen. Er wordt in overleg bepaald op grond van IQ-gegevens, sociale-emotionele ontwikkeling en vorderingstoetsen of de leerling kans maakt tot een succesvolle deelname. Leerlingen nemen in het 2e deel van de eerste fase deel aan een proeftraject om te kijken of zij geschikte kandidaten kunnen zijn.

Entree-opleiding

Het is sinds twee jaar mogelijk om de schoolperiode af te sluiten met een Entreeopleiding in de 5e fase en daarmee een diploma MBO niveau 1 te behalen. In de 2 jaar van het bestaan slaagden 100% van de deelnemers. Er gelden eisen m.n. op het gebied van stage lopen, Nederlands, rekenen en burgerschap om met succes het diploma te kunnen behalen. Van leerlingen die voor de entree-opleiding in aanmerking kunnen komen, wordt verwacht dat zij inzet en motivatie vertonen voor stage en 5 school. Dit laten zij in fase 4 al zien door deel te nemen aan de pre-entree route. Gedurende de Entree-opleiding lopen leerlingen drie dagen stage per week en komen ze twee dagen naar school voor theorie, loopbaanbegeleiding en coaching. (Voor meer informatie, zie onze brochure die wordt verstrekt aan het begin van het schooljaar).

De leerling krijgt onderwijs op maat, ook wel Persoonlijk Leren genoemd. De coach staat garant voor een goede begeleiding van de leerling. In overleg met de leerling én de ouders wordt m.b.v. coachgesprekken geadviseerd wanneer de volgende fase bereikt is. Afhankelijk van de wensen en de mogelijkheden kan de school 5 of 6 jaar duren. Na de 18e verjaardag kan het Praktijkonderwijs alleen in bijzondere situaties nog een plaats aanbieden.

Wanneer de jongere naar Met Praktijkonderwijs komt, ontstaat een verwachting bij alle betrokkenen. Aan het einde van het fase 2 zal de school terugkijken naar de ontwikkeling van de leerling. Samen met de ouders, de school en de leerling wordt opnieuw een verwachting uitgesproken over de toekomst. De interesse, de affiniteit en de mogelijkheden van de jongere zijn dan beter in beeld. Met deze bijgestelde verwachting streven we naar een passende leerroute in de bovenbouw, waarbij de leerling zelf verantwoordelijkheid leert nemen voor zijn eigen lesprogramma. Passie en motivatie staan daarbij centraal. Het streven is om met deze realistisch geformuleerde verwachting de volgende leerfasen te doorlopen en af te ronden met een erkend diploma aangevuld met de felbegeerde Boris praktijkverklaringen en branchecertificaten waarmee de leerling zich nader kan profileren.

In de bovenbouw (fase 4 en 5) wordt er in het lesrooster plaats gemaakt om de leerlingen op te leiden naar realistische en haalbare beroepsprofielen:

 • Zorg & Welzijn (werken in: de schoonmaak, de zorg en huishouding)
 • Retail, transport en logistiek (werken in: de winkel, het magazijn, in de logistiek)
 • Bouw, wonen en onderhoud (werken: in de bouw, met hout, in het schildersbedrijf)
 • Constructie (werken met metaal, lassen, sleutelen)
 • Groen (werken in: het groen en plantenteelt)
 • Horeca en voeding (werken in: de keuken, keukenassistent, bedieningsassistent)

De branchegerichte opleidingen hebben op het lesrooster een aparte plaats in de praktijkvakken. De “beroepskaart”-lessen hebben een nauw verband met deze branches. Deze opleidingen worden op niveau SVA 1 veelal afgesloten met een landelijk erkend certificaat. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan cursussen als hef- en reachtruck. Omdat het behalen van een branchecertificaat of een cursus vaak veel geld kost wil MET de ouders hierbij ondersteunen. Het 1e certificaat kost ouders niets dankzij een subsidie van het Europees Sociaal Fonds. Voor het 2e , 3e en 4e certificaat of cursus betalen de ouders achtereenvolgens 50%, 60% en 70% van de kosten. Het bedrijfsleven zal in de toekomst financieel mee moeten denken.

Leerlingen in de bovenbouw kunnen deelnemen aan de Entreeroute voor de lessen Nederlands en rekenen/wiskunde. V.a. fase 3 worden zij in staat gesteld om aan de eisen van de Entree-opleiding te kunnen voldoen voor deze vakken. Deze pré-Entreeroute is bedoeld voor leerlingen die de mogelijkheid tonen om door te stromen naar de Entree-opleiding in de 5e leerfase. Mogelijkheid en motivatie staan centraal! Een entree-commissie besluit op grond van de getoonde mogelijkheden in Fase 4 welke leerlingen kunnen doorstromen. Indien de leerling voldoende mogelijkheden heeft, wordt een voorlopig studieadvies afgegeven. Deze wordt na 4 maanden omgezet in een bindend studieadvies. Indien de Entree-opleiding niet met succes kan worden gevolgd, heeft dit mogelijk ongewenste gevolgen voor de leerling. Dringend adviseren we u om hierover tijdig contact op te nemen met dhr. Van Nieuwburg (decaan).

Betrokkenheid ouders en leerling

Elke periode zal je als leerling een thema of project voorbereiden en presenteren. Iedereen op zijn eigen manier. Natuurlijk zijn je ouders/verzorgers en familieleden ook welkom bij zo’n presentatie! Zo kunnen zij zien waartoe jij in staat bent en vooral… hoe je groeit in je mogelijkheden. Het enthousiasme van je ouders wordt zeer op prijs gesteld. Zij zijn medeverantwoordelijk voor jouw ontwikkeling. Ook zij willen graag dat jij straks kans maakt op een passende baan. Minimaal 2x per jaar worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor deelname aan een coachgesprek met de leerling en de coach. De voortgang van de leerstof en de ontwikkeling van de leerling staat hierbij centraal. Je ontvangt 2 keer per jaar een rapport. Hierin word de ontwikkeling zichtbaar gemaakt van je gedrag en werkhouding (sociale vaardigheden) en de vorderingen op de theorie- , praktijkvakken en stages. Dit doen we in gesprek met jou én je ouders, zodat er gelegenheid is om uitleg te geven en om elkaar te bevragen. Je voortgang is thuis te volgen in het volgsysteem Presentis. Overleg hierover met je coach. Elke periode wordt afgesloten met een presentatieweek. Vanaf fase 4 en 5 worden er nog 2 resp. wordt er nog 1 eindpresentatie gegeven. Er wordt veel aandacht besteed aan de evaluatie van deze presentaties. Wanneer er geen presentatie gehouden wordt, is het niet mogelijk om naar de volgende leerfase door te stromen. Tijdens deze presentatieweek wordt op donderdag en vrijdag de komende periode voorbereid. Er kunnen excursies worden ingepland. De laatste periode zullen deze 2 dagen worden gevuld met deelname aan kunstprojecten (CKV) binnen Waalwijk. De werkstukken worden tentoongesteld of worden uitgevoerd op de laatste schooldag.

Huiswerk

MET is een school voor praktijkonderwijs. Het streven is om praktijk- en theorievakken te integreren. Bijna alle theorie staat ten dienste van de praktijkvakken en de mate van redzaamheid die de leerling in zijn ontwikkeling nastreeft. Dat betekent dat de school niet bij elke leerling het accent legt op huiswerk. Wanneer de leerling deelneemt aan de aanloop naar de Entree-opleiding: de pré-Entreeroute en de Schakelroute of als de leerling gemotiveerd is om extra huiswerk te maken, dan is dit in overleg met de school te regelen. Neemt u daarvoor contact op met de coach van de leerling.

Procedure schorsing en verwijdering

Met Praktijkonderwijs hecht veel waarde aan de veiligheid van de leerlingen. Door middel van de persoonlijke coachstructuur is het mogelijk om de leerlingen nauwlettend te volgen. Door middel van preventie wil de school invloed uitoefenen op de sociale veiligheid. Soms komt het voor dat de leerling zichzelf niet voldoende kan reguleren. De school treft in zo’n situatie eerst een aantal (ortho-) pedagogische maatregelen om de leerling én de docent te ondersteunen. De ouders worden hierbij betrokken. Wanneer deze maatregelen echter niet voldoende effect hebben, zal de school in bepaalde situaties overgaan tot kortdurende schorsing en in het uiterste geval verwijdering. Dit zal altijd in overleg gebeuren met de leerling en de ouders, zo nodig met de ambtenaar leerplicht van de betrokken gemeente. De procedure kunt u opvragen bij de administratie.

Oudercontacten

Het wordt van groot belang geacht om met de leerling en ouders samen aan de toekomst te werken. Verwacht op onze school geen 10-minutengesprekken. Ouders / verzorgers worden opgeroepen door de coach om over de ontwikkeling van hun zoon / 8 dochter / pupil te praten. Daarnaast zal de coach contact met u opnemen om een huisbezoek te kunnen afspreken of om u op school uit te nodigen. Het is ook mogelijk dat het ondersteuningsteam of de schoolleiding met u contact opneemt om ontwikkelingen rondom de leerling samen met u te bespreken. Ouder-avonden worden diverse malen per schooljaar georganiseerd. We stellen het bijzonder op prijs als u uw betrokkenheid toont op deze avonden, maar bijvoorbeeld ook op onze algemene ouderavond. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Abonneer u op onze nieuwsbrief op de website, zodat u elke 2 weken onze nieuwsbrief ontvangt.

Mediawijsheid en mobiele telefoons

Onze school bereidt leerlingen voor op de samenleving op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Mobiele telefoon en gebruik van Social Media zijn van deze tijd. Als school kiezen we ervoor om de leerlingen met de sociale media te leren omgaan. Mediawijsheid krijgt daarom meer aandacht in ons lesprogramma. Dit omvat de kennis en vaardigheden die nodig zijn om kritisch en bewust om te gaan met de moderne media. We willen de leerlingen stimuleren de voordelen van internet, sociale media en mobiele telefoons te benutten, maar ook de nadelen en gevaren bespreekbaar maken. Er zijn dus ook afspraken over zaken die niet kunnen of mogen: Foto’s of film maken door leerlingen zonder toestemming is bijvoorbeeld verboden. Bij de start van de lessen worden mobiele telefoons door de leerlingen uitgezet en in de kluisjes of in speciaal daarvoor bestemde zakken in het leslokaal opgeborgen. Docenten kunnen toestemming geven om een telefoon t.b.v. de les te gebruiken: B.v. opzoekopdrachten, agenda- en afsprakenbeheer. Daarbij staat het geluid uit. Als leerlingen zich niet aan de gemaakte afspraken houden wordt de telefoon in beslag genomen en aan het eind van de lesdag teruggegeven. Bij herhaling of ernstige overtredingen worden in overleg met de ouders maatregelen op maat genomen. Wij rekenen op uw begrip en medewerking!

Trainingen en oudercursus

Het team van Met maakt veel zorg van begeleiding (zie ook Zorg op Maat) Er worden diverse trainingen aangeboden ter ondersteuning van de leerling. Dit gebeurt op indicatie van het ondersteuningsteam. Ouders en leerlingen kunnen een dergelijke training desgewenst aanvragen tijdens de coachgesprekken. Bij sommige trainingen wordt sterk aangeraden dat u als ouder beschikbaar bent voor enkele gezamenlijke momenten. Tevens is het mogelijk om deel te nemen aan de oudertrainingen die i.s.m. MEE op de school gegeven kunnen worden. U kunt daarvoor contact opnemen met mevr. drs. I. Beerens, onze orthopedagoge.

Verzuim

Verzuim bij leerlingen wordt streng gevolgd door de overheid. DUO stelt u als ouders en de school verantwoordelijk voor een juiste registratie van het verzuim. De GGD ondersteunt met het project M@zzl de school om het ziekteverzuim zoveel mogelijk terug te dringen. De volledige regeling voor (ziekte-)verzuim kunt u opvragen bij de administratie. Als de school geen bericht van afmelding krijgt, wordt de leerling als ongeoorloofd afwezig genoteerd en wordt dit gemeld aan de ambtenaar leerplicht van de gemeente waar je woont. De ouders worden dan samen met de leerling uitgenodigd voor een gesprek met deze ambtenaar. Onze school ondersteunt uiteraard het leerplichtbeleid van de gemeente Waalwijk: www.waalwijk.nl (zoek op leerplicht).

Afwezigheidmelding

De school is het best bereikbaar tussen 8:15 uur en 8:45 uur voor ziekmeldingen. Telefoonnummer: 0416-333416. Natuurlijk stelt ook een werkgever het op prijs als zijn werknemer zich afmeldt. Zowel de school als het stagebedrijf verwachten een telefoontje bij ziekte. Liefst zo vroeg mogelijk!

Te laat

In het belang van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid vinden we het van belang dat je als leerling ruim op tijd op school arriveert. Wanneer je te laat komt, meld je dan bij de conciërge voor een te-laat-briefje. Als het vaker voorkomt, zul je niet alleen de verzuimde tijd in moeten halen. Deze tijd wordt namelijk verlengd. De coach zoekt vervolgens contact met de ouders. Leerlingen die langer dan een half uur moeten nablijven, kunnen naar huis bellen.

De leerlingen kunnen tijdens de pauzes gebruik maken van de services die op school in de aula of de automaten (na 14.05 uur) geboden wordt. In de aula hebben de leerlingen een schoolpas nodig (zie bijlage) om (gezond) eten en drankjes te kunnen verkrijgen. Als een leerling onverhoopt zijn lunchpakket vergeten is, kan dit door de school, tegen betaling, worden verstrekt. Dit moet dan wel bij de teamleider van de bovenbouw worden gemeld vóór de ochtendpauze. Op vastgestelde tijden eten de leerlingen samen in de aula, in lokalen of desgewenst buiten, maar altijd onder toezicht.

Gezonde school / voedingsbeleid

Op onze school bieden we de leerlingen een gezonde schoolomgeving. Een gezonde leefstijl helpt de leerlingen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de praktijk. Dat betekent dat wij er naar streven dat de leerlingen op school beter fruit, groente en brood kunnen eten dan dat zij snoepen. De producten die wij op school verkopen in onze schoolkantine zijn daarop afgestemd. Snoep en frisdrank zien wij liever niet op school en wordt om deze reden slechts in enkele pauzes verkocht. Dat betekent dat onze pauzes er als volgt uitzien;

 • Verkoop van gezonde broodjes in de ochtend en middagpauze.
 • Minimaal 1 stuk fruit en één stuk groente per week per leerling.
 • Snoep wordt nog beperkt verkocht; de snoepautomaat is verwijderd.

Vanaf dit schooljaar zijn gekoelde watercontainers voor leerlingen beschikbaar. Ze mogen zelf hun flesje hier vullen. Op andere momenten (bij uitjes of bij andere activiteiten) zorgt de school er voor dat gezond en lekker samen gaan door het eten en drinken op de activiteit af te stemmen. Meer informatie over een gezond lunchpakket vindt u op www.voedingscentrum.nl

Gezonde school / rookvrije school

Op verzoek van ouders en teamleden is de school stap voor stap rookvrij gemaakt. Het team heeft een plan opgesteld dat door de Medezeggenschapsraad is goedgekeurd. De school is voor leerlingen, ouders en gasten rookvrij. Ook teamleden roken niet meer op het pauzeplein.

Boeken

De docenten werken veel samen om eigen lesmateriaal te ontwikkelen passend bij ons “onderwijs op maat”. Er worden veelvuldig computers en tablets ingezet. Daarnaast werken we met de lesmethodes Strux, Kiem en Deviant, met leer- en werkboeken voor alle sectoren en leerjaren. In deze werkboeken kan geschreven worden. Het zijn vaak boeken om in de praktijk te kunnen leren. Alle leraren die theorieles geven zullen deze boeken gebruiken. Leuke onderwerpen, in kleur en speciaal geschreven voor onze leerlingen. Leerlingen met dyslexie kunnen gebruik maken van digitale boeken of van voorleesfuncties op computer of iPad. Hierover kan men met de coach contact opnemen.

De school is bezig om de laatste hand aan een nieuw leerplan te leggen. Er wordt vaker in projecten gewerkt waardoor er minder boeken nodig zullen zijn. De werkboeken zijn gratis en worden in de coachclub uitgedeeld op donderdag 27 augustus of bij de eerste lessen. Deze eerste dag krijgt de leerling ook het lesrooster. Bewaar dit rooster goed, of schrijf het over in je agenda. De leerling en ouders ontvangen de uitnodiging voor de eerste week per post.

Materialen om zelf aan te schaffen

Zorg zelf voor een stevige schooltas. Pennen, potlood, gum, schaar, kleurpotloden, 4- ringsmap en liniaal zijn ook nodig. Al deze benodigdheden gaan elke dag mee naar school.

Bouw, wonen en onderhoud

De leerlingen dragen zorg voor een timmermanspotlood en een duimstok. Groen: Bij nat weer is het handig om klompen, laarzen of de werkschoenen mee te nemen.

Gymnastiek

Je bent verplicht het schoolshirt met logo, gymkleding en gymschoenen voor binnen te dragen. Je kunt zeep, washand en handdoek meebrengen.

Stage Fase 4 en 5

Je krijgt in fase 4* straks 3 mappen (4-rings): een nieuwe stagemap, een map voor de vakken Mijn Leven en de beroepskaart-lessen. Zorg dat deze mappen in uitstekende staat blijven. Deze mappen gebruik je twee jaar. Jouw werkvloerbegeleider, je stagecoach en jijzelf hebben regelmatig de stagemap nodig. Als je een nieuwe map nodig hebt, dan kun je deze aan de servicebalie verkrijgen voor € 3,00.

Om de leerlingen veilig te laten werken én te leren omgaan met de veiligheidseisen in diverse branches zijn afspraken gemaakt. Hier wordt door het team op toegezien.

Verplichte kleding en schoeisel in de vaklokalen

Leerlingen van de 1e fase en Veilige Route A, dragen in de vaklokalen van sector techniek een werkjas en zonodig veiligheidsoverschoenen (door de school beschikbaar gesteld). Zonder deze beschermingsmiddelen mogen leerlingen de vaklokalen in sector techniek NIET betreden. Alle leerlingen dragen gesloten en stevige schoenen in de vaklokalen.

Leerlingen vanaf de 2e fase die les in de sector techniek volgen, dragen in de vaklokalen een overall of een werkbroek met werktrui en veiligheidsschoenen; De leerlingen schaffen dit zelf aan.

Leerlingen vanaf de 2e fase die dienstverleningslessen volgen, dragen in de vaklokalen de voorgeschreven kleding.

Veiligheids- en hygiëne afspraken voor de vaklokalen techniek en diensten

Bij het betreden van de vaklokalen dragen de leerlingen geen: ringen en oorbellen (groter dan een knopje) en worden de telefoons opgeborgen in de kluisjes of in de 11 telefoonzakken aan de wand. Tasjes worden niet onder de werkkleding gedragen en kunnen worden opgeborgen in de kluisjes. Lange haren worden in een staart gebonden. Om vieze handen / nagels te voorkomen worden, op verzoek van de leerling, werkhandschoenen door de school beschikbaar gesteld. Op sommige werkplekken zijn veiligheidshandschoenen verplicht. De school zorgt hiervoor. De werkplek wordt na afloop van de les door leerlingen opgeruimd en schoongemaakt. Gereedschappen worden opgeruimd.

Verkeer en veiligheid - Brabants Veiligheidslabel (BVL) en VCA

In samenwerking met de gemeente Waalwijk en andere scholen voor primair en voortgezet onderwijs wordt er in de gehele provincie Noord-Brabant aandacht besteed aan de verkeersveiligheid van onze leerlingen. Verkeersopvoeding blijft een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Behalve verkeersregels wordt er met name aandacht besteed aan het gedrag in het verkeer en de betekenis hiervan voor de jongere zelf en de medeweggebruikers. Met autorijschool Bax is er op school de afgelopen jaren een uitstekende samenwerking opgebouwd om de leerlingen te ondersteunen bij het verkrijgen van een bromfietscertificaat voor 16-jarigen, tegen betaling van een gereduceerde prijs. Deze cursus ondersteunt bij het behalen van het theoriecertificaat als onderdeel van het bromfiets rijbewijs.

 • Inloop: 8:30 - 8:45
 • Coachclub: 8:45 - 9:30
 • Wisselmoment: 9:30 - 9:35
 • 2e uur: 9:30 tot 10:15
 • Ochtendpauze: 10:15 - 10:35
 • 3e uur: 10:35 - 11:20
 • 4e uur: 11:20 - 12:05
 • Lunchpauze: 12:05 - 12:35
 • 5e uur: 12:35 - 13:20
 • 6e uur: 13:20 - 14:05
 • Middagpauze: 14:05 - 14:20
 • 7e uur: 14:20 - 15:05
 • 8e uur: 15:05 - 15:50

De lestijden gelden voor alle leerlingen van de gehele school. Alle leerlingen dienen om 8.30 uur op school aanwezig te zijn. In fase 1, 2 en 3 wordt de schooldag 2x per week gezamenlijk afgesloten met de coach. Uiterlijk 8.45 uur is de leerling in de coachclub aanwezig. De organisatie streeft ernaar om hen zoveel mogelijk in blokuren les te geven. Voor studiedagen, ouderavonden, etc. zie de jaarkalender op onze website.

 

Voor de schoolboeken hoeft u niet te betalen. Ook vragen we geen borg voor de schoolboeken. Wel vragen we u ons te ondersteunen bij een aantal kosten die niet door het ministerie wordt betaald. In oktober ontvangt u via SchoolExpert, namens MET, een rekening. Om iedereen mee te laten doen vraagt de school de rekening tijdig te betalen. De school heeft de gedragscode ‘schoolkosten voortgezet onderwijs’ ondertekend.

1. Schoolactiviteiten voor leerlingen van de 1e tot en met de 4e fase

Wij vragen voor deze leerlingen om een jaarlijkse bijdrage van Є 80,- die besteed wordt aan kosten voor vervoer van en naar projecten, excursies aan instellingen en bedrijven, diverse feesten, sportactiviteiten en culturele activiteiten.

2. Uitstapjes voor leerlingen van de 1e tot en met de 5e fase

We vragen voor alle leerlingen om een jaarlijkse bijdrage van € 50,- voor speciale uitstapjes in de introductieweek en de afsluitende activiteitenweek. Voor de 5e fase vindt er ook een afsluitende activiteit plaats.

3. Kluisje huren verplicht

De huur van een kluisje is voor alle leerlingen verplicht. Voor de leerling is het een garantie dat kostbare spullen goed opgeborgen kunnen worden. Het jaarlijkse huurbedrag van Є 10,- staat op de boekenlijst vermeld. Het kluissleuteltje kost eenmalig een borg van Є 10,-. Dit bedrag wordt bij het verlaten van de school contant terugbetaald.

4. Verplichte kleding

De school zorgt voor passende kleding in de werkruimten. Alleen de leerlingen die vanaf de 2e fase voor techniek kiezen, moeten zelf een overall (of goed aansluitende werkbroek met trui of vest) en veiligheidsschoenen aanschaffen. Het T-shirt van de school voor de gymles kost € 10,00. Het T-shirt wordt éénmalig aan leerlingen van de 1e fase verstrekt. De kosten vindt u terug op de rekening van de school. Ter vervanging is het T-shirt te koop in de winkel van de school. Oortjes voor de computer zijn voor persoonlijk gebruik. Schaf deze zelf aan of koop ze via de webwinkel van de school.

5. Verplichte digitale school pas

Om op school iets in de kantine te kopen heb je de digitale schoolpas nodig. Die wordt eenmalig verstrekt in de 1e fase en is in de schoolkosten inbegrepen. Zie ook verderop in de schoolgids.

6. Betaling

U ontvangt in oktober van onze boekenleverancier Schoolexpert een acceptgiro waarmee u het totale bedrag kunt betalen. Er kan ook contant of met een cheque op school betaald worden bij de administratie van de school. Op de rekening is precies te zien welke activiteiten en diensten uw kind extra ontvangt tegen welke vergoeding.

7. Tegemoetkoming in de studiekosten

Het Ministerie van Onderwijs kan aan ouders/verzorgers een bijdrage verlenen in de studie- en reiskosten. De tegemoetkoming van de ouders/verzorgers hangt af van het inkomen. Aanvraagformulieren zijn in de school verkrijgbaar bij de administratie. Bij het formulier wordt een brochure uitgereikt. U kunt ook kijken op de site van de overheid: http://www.duo.nl/particulieren/studiefinanciering/tegouders/tegemoetkoming.

Een andere mogelijkheid om de kosten te betalen indien u daar niet of nauwelijks toe in staat bent is via stichting De Stohalm (gemeente Waalwijk) of de stichting Leergeld (alle andere gemeenten). Meer informatie vindt u op de website van de gemeente waar u woont. Eventueel helpen we u om het eerste contact te leggen.

Vervoer

We raden de leerlingen aan zoveel mogelijk met de fiets te komen. Een deel van onze leerlingen komt met het openbaar vervoer. Er zijn uitstapplaatsen binnen 3 minuten lopen vanaf de school. Een vervoersabonnement schaft u aan bij Arriva.nl. Er zijn jeugdabonnementen van 12 t/m 18 jaar. Volg de link: https://webshop.arriva.nl/nl/webshop/product-selection/overview Enkele leerlingen zijn op taxi’s aangewezen. U wordt verzocht hiervoor contact op te nemen met de gemeente waarin u woonachtig bent.

Zie de online bijlage voor onze jaarplanning in PDF-formaat.

Medezeggenschapsraad (MR)

Deze raad wordt samengesteld uit gekozen vertegenwoordigers van ouders / verzorgers van leerlingen en personeel. Zij behartigen de belangen van het personeel en de leerlingen van de school. De raad heeft in een aantal zaken instemmingsrecht. In de wet Medezeggenschap staan de onderwerpen nader omschreven.

Verder kan de MR aan het bestuur in alle zaken advies geven. Ouderraad Al tijdens de intake en aan het begin van elk schooljaar wordt ouders van de eerste fase gevraagd zitting te nemen in de ouderraad. De ouderraad onderhoudt niet alleen de contacten met ouders / verzorgers en de school. Zij ondersteunt tevens de leerlingen van de leerlingenraad bij het voorbereiden van allerlei activiteiten. Tijdens de bijeenkomsten is een lid van de directie aanwezig, evenals de voorzitter van de leerlingenraad.

De ouderraad verleent diensten bij het organiseren en ondersteunen van activiteiten voor leerlingen. Zij is tevens betrokken bij het (mede-) organiseren van een algemene ouderavond.

Leerlingenraad

Aan het begin van het schooljaar worden nieuwe leerlingen opgenomen in de leerlingenraad. Zij hebben tot taak om onder begeleiding van ouders en begeleiders activiteiten voor te bereiden en te organiseren. Zij vormen een goede afspiegeling van de coachclubs binnen de school. Zij hebben tevens de mogelijkheid om vraagstukken te onderzoeken en zo de schoolorganisatie advies te geven. Leerlingen kunnen tussentijds aftreden.

Leerlingenstatuut

In dit statuut zijn rechten en plichten van de leerling geregeld. Het leerlingenstatuut ligt op school ter inzage bij de administratie.

Ondersteuning op maat

Binnen MET wordt veel tijd en ruimte gereserveerd om aandacht aan de ontwikkeling van de jongeren te schenken. De coach staat als eerst aan te spreken persoon klaar wanneer de leerling dat nodig heeft. De teamleider van de afdeling springt bij zodra extra hulp vereist is. In de onder- en bovenbouw zorgen de teamleiders er met het team van docenten voor dat de omstandigheden zo optimaal mogelijk worden ingericht om de leerlingen binnen deze afdelingen te kunnen begeleiden. Op schoolniveau wordt de ondersteuning gewaarborgd door het ondersteuningsteam. Het interne ondersteuningsteam bestaat uit de orthopedagoog en de zorgcoördinator. Het externe ondersteuningsteam functioneert onder leiding van de orthopedagoog en bestaat uit de schoolmaatschappelijk werker, een orthopedagoog van De Kracht, de jeugdarts van de GGD en onderwijsondersteuners. Waar nodig worden andere specialisten betrokken, zoals leerplicht en schoolpolitie. Al deze functionarissen staan paraat om de leerling binnen de kaders van het Praktijkonderwijs zo adequaat mogelijke ondersteuning te bieden. Voor ondersteuning is het praktijkonderwijs verplicht om voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) te maken en te onderhouden. Dit OPP van de leerling geldt als leidraad in de begeleiding en ontwikkeling van uw kind. Dit document wordt opgesteld door het ondersteuningsteam en geëvalueerd in samenwerking met de coach en andere medewerkers van de school en is in te zien door u als ouder. Op het moment dat het nodig is dit OPP door te sturen naar anderen, gebeurt dit alleen met toestemming van de ouder(s). Onderzoek wordt uitgevoerd door de orthopedagoog.

Passend Onderwijs

Ouders willen tegenwoordig een bewuste keuze maken voor een school die het beste bij hen past: de school in de buurt of een speciale school. Kiezen zij voor een school in de buurt, dan moet deze school wel de juiste zorg en aandacht kunnen besteden aan hun kind. Om een goede samenwerking te verkrijgen tussen de betreffende scholen wordt passend onderwijs per 1 augustus 2014 ingevoerd. Met Praktijkonderwijs maakt deel uit van het Samenwerkingsverband “De Langstraat” (www.swvdelangstraat.nl).

Voor u als ouders / verzorgers is het van belang te weten of MET haar onderwijs kan afstemmen op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Wilt u meer weten, dan kunt u contact met de school opnemen.

Veilige Route

MET wil een veilige school zijn voor leerlingen en werknemers. Voor een beperkte groep leerlingen wordt deze veiligheid extra geaccentueerd. Deze leerlingen zijn zoveel mogelijk geplaatst onder begeleiding van een klein en professioneel team om een zo goed mogelijke afstemming te garanderen. Het kan raadzaam zijn voor leerlingen om in deze groep plaats te nemen. Er zal in zo’n situatie tijdig contact met u worden opgenomen. 16 Leerlingen die in aanmerking komen voor de Veilige Route voldoen aan de volgende criteria: de leerling komt in aanmerking voor plaatsing binnen het praktijkonderwijs c.q. heeft een Toelatingsverklaring Praktijkonderwijs. VSO/ZMLK-plaatsing is niet (meer) geïndiceerd.

De leerling functioneert op een laag niveau w.b.

 • cognitieve vaardigheden
 • sociaal-emotionele ontwikkeling (angstig, sterk afwachtend, afhankelijk)
 • leerprestaties

De leerling onderscheidt zich doordat hij/zij (zichtbaar) moeizaam of nauwelijks aansluiting kan vinden bij leeftijdsgenoten en/of niet voldoende compensatie heeft in eigen vaardigheden of gunstige omgevingsfactoren. Plaatsing binnen de reguliere groep brengt de ontwikkeling van de leerling in gevaar. De leerling kan in veel gevallen deelnemen aan reguliere onderwijsfaciliteiten binnen de school. Pedagogische veiligheid en geborgenheid wordt ervaren binnen de basis- of stamgroep, aangeduid als Veilige Route. Tevens is het mogelijk dat de leerling vroegtijdig uitstroomt, wanneer de leerling dit aangeeft en voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld om zich te kunnen handhaven binnen de overige sectoren. In alle gevallen zal overleg tussen de coach en de ouders plaatsvinden en wordt de beslissing in het licht van de ontwikkeling van de leerling door alle betrokkenen genomen. (coachgesprekken) Arbeidsvoorbereiding en stage zal ten allen tijden mogelijk zijn in een (aangepaste) werkomgeving

Als er een vermoeden bestaat dat een leerling slachtoffer is van huiselijk geweld dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, te vinden op de website van het Nederlands Jeugd Instituut http://www.nji.nl/nl/Publicaties-Meldcode-Huiselijk-Geweld-en-Kindermishandeling-inhet-voortgezet-onderwijs.html

Enkele van onze medewerkers zijn opgeleid om collega’s te coachen met video-of audio-opnames. Het doel is om de kwaliteit van het lesgeven te blijven verbeteren en/of om leerlingen te steunen in hun deelname aan lessituaties. Soms zal men in de klas komen om de leraren te filmen. Het is onvermijdelijk dat daar soms ook leerlingen op staan. De audio- of video-opname is echter alleen voor gebruik binnen de school. Niet alleen collega’s worden ondersteund bij de uitvoering van hun werk, ook de leerlingen ervaren wat coaching is. In de bovenbouw zal er aandacht worden besteed aan coaching van leerlingen bij het uitvoeren van hun eigen Persoonlijk Leerplan. De coaches worden op hun beurt gecoacht bij het ondersteunen van de leerlingen. De leerling maar ook de ouders spelen daarbij vanaf het eerste begin een belangrijke rol in.

Overal waar mensen samenwerken, kan er iets fout lopen, ook op school. Degenen die zich het slachtoffer
voelen van gedragingen of beslissingen van anderen, kunnen dat als klacht beschouwen. De school is voor
haar klachtenregeling aangesloten bij KOMM, regio west. We gaan ervan uit dat u met deze klachten in eerste instantie naar de betrokkene(n) gaat. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de directie van de school of bij het bevoegd gezag: stichting voor Praktijkonderwijs in de Langstraat. De school heeft intern vertrouwenspersonen: mevrouw Pien van Noorden-Burg en de heer Stijn Vugts. Als extern vertrouwenspersoon werken wij met Dhr. Roy Ploegmakers van vertrouwenswerk.nl. De volledige klachtenregeling is op navraag beschikbaar.

Het is algemeen bekend dat de schoolresultaten van etnische leerlingen achterblijven in vergelijking met Nederlandse leerlingen. Ze verlaten vaker vroegtijdig de school zonder diploma. Om deze achterstand te bestrijden, vroegtijdig uitval te voorkomen en ondersteuning te bieden aan docenten, ouders en leerlingen neemt de school deel aan het project "Waalwijk Taalrijk". We willen hiermee de betrokkenheid van de ouders voor onderwijs vergroten. Hierdoor hebben de leerlingen meer kans op succes in het vervolgonderwijs, zodat ze een goede positie op de arbeidsmarkt kunnen veroveren en beter kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Wilt u weten wat dit voor de jongere kan betekenen, dan kunt u bellen voor een afspraak.

Hulpverlening MEE: www.meebrabant-noord.nl of 0416-675500

Centrum voor Jeugd en Gezin: Gratis bereikbaar tussen 13.00 en 17.00 uur: 0800-3656565
Balade 8 5142 WX Waalwijk of www.jeugdengezinwaalwijk.nl

Inspectie van het Onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl of info@owinsp.nl of bel 0800-8051

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Voor klachtmeldingen seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig geweld belt u met: 0900-1113111 Klachtencommissie stichting KOMM: mw. van Hezewijk: 0885073888

Vanaf 1 augustus 2021 zal mw. van Hezewijk vervangen worden door mw. de Waal en hr. Ploegmakers.

Een goed contact tussen ouders en de school is van belang als ouders in een scheiding terecht komen. De ontwikkeling van de jongere is een verantwoordelijkheid die we samen met ouders delen. Dit geldt zeker voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte zoals in het Praktijkonderwijs. Beide ouders hebben bij scheiding recht op dezelfde informatie over hun minderjarige kind. Dat recht blijft ook na een echtscheiding bestaan, ook wanneer één ouder niet meer belast is met het ouderlijk gezag of wanneer de ouder geen omgang meer heeft met het kind. In het onderstaande kader een kopie van de wettekst hierover. Als u dit overkomt nodigt de school beide ouders uit voor informatie-uitwisseling over de leerling. Indien beide ouders geen gelegenheid hebben om tegelijk op school te zijn, zal de school zorgdragen voor een schriftelijke informatievoorziening naar de ouder die niet aanwezig kan zijn. Voorwaarde is dat de adresgegevens bij de school bekend zijn. Indien het op prijs gesteld wordt, kan telefonisch contact worden opgenomen met de school voor toelichting op de toegezonden gegevens. De algemene informatie voor alle ouders is te vinden op de website van school. U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Ouderlijk gezag – één ouder heeft het gezag

Deze ouder heeft de verplichting de andere ouder op de hoogte te houden van “gewichtige aangelegenheden die het minderjarige kind betreffen”. Als de ouder die het gezag heeft de andere ouder niet informeert, heeft de school een zelfstandige informatieplicht. Voorwaarde hiervoor is wel dat de ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, zelf bij de school om informatie vraagt. Uitzonderingen zijn;

 • Een rechterlijke beschikking waarin is bepaald dat het recht op informatie aan de ouders is beperkt;
 • Beroepsgeheim, dus als de informatie ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt;
 • Als de informatieverstrekking niet in belang is van het kind.

 

Ouderlijk gezag – beide ouders hebben het gezag

Beide ouders geven hun adresgegevens door aan de school, zodat de school ervoor kan zorgen dat beide ouders dezelfde schriftelijke informatie krijgen. (zie art. 1:377 Burgerlijk Wetboek)

Wat je moet weten over de schoolpas:

 • De schoolpas is een verplichte, persoonlijke pas op naam.
 • De schoolpas is inbegrepen in het schoolgeld.
 • Bij verlies kost de pas opnieuw € 7,50
 • Voor de pas hebben we een goed lijkende foto nodig!

De pas wordt in de eerste schoolmaand gemaakt. Tot het moment dat de persoonlijke pas gedrukt is, krijgt de leerling een tijdelijke schoolpas met een nummer. Deze tijdelijke pas levert de leerling in als de persoonlijke pas klaar is.

Wat kun je ermee doen?

Op de pas kan geld worden gezet. Er kan worden betaald in de MET-shop (online), in de kantine en in de “snoep MET fruitwinkel”. Na iedere aankoop wordt het saldo bijgewerkt.

MET-Shop

Op de schoolsite staat een snelkoppeling naar de webwinkel. Klik daarop en je komt bij de webwinkel van de Met. Je hebt een account nodig om te kunnen inloggen, te kunnen “winkelen”. Met de leerlingen wordt op school een account aangemaakt. Het geld wat op de pas staat wordt via de Met-shop beheerd. Leerlingen leren zo onder andere hun geld beheren en online te winkelen. Ook ouders/verzorgers kunnen een account aanmaken. Op de site van de Met-shop staat links boven een knop: “registreren”, hier kunt u een eigen account aanmaken. Dit is kosteloos. Het enkel abonneren op een nieuwsbrief van de Met-shop is eveneens mogelijk. Klik op: “Klantenservice” (links onder op de site) en u leest hier meer over.

Heeft u een account dan kunt u in actieperiodes online bijvoorbeeld een product kopen wat door onze leerlingen gemaakt wordt. (Op is Op!) De opbrengst gaat naar een goed doel. Heeft u vragen dan kunt u uiteraard op school terecht. Wij kunnen helpen bij het maken van een account. Vragen over de Met-shop kunnen ook rechtstreeks via de mail worden gesteld. Rechts bovenin kunt u klikken op: “contact”. Via: de link “School Website” komt u weer terug op de site van de Met. Er kan niet met contant geld worden betaald op school.

Klik hier voor onze privacyverklaring