Close

Medezeggenschapsraad

Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs bij MET. Denk hierbij aan belangrijke zaken als: verbeteringen in het onderwijs, het zorgplan van het  samenwerkingsverband van het
Voortgezet Onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders meehelpen in het onderwijs en andere activiteiten en afstemming met de Raad van Toezicht.

Over de medezeggenschapsraad

Activiteiten

De MR komt tenminste 5 maal per schooljaar bijeen. De MR kan één of meer deskundigen uitnodigen om mondeling of schriftelijk advies te krijgen.

De MR is bevoegd tot bespreking, voorstellen te doen en  standpunten kenbaar te maken van onderwerpen die de school aangaan. Het gaat om het vaststellen of wijzigen van zaken die de organisatie van de school aangaan op het terrein van: onderwijs, zorg, stage, vrije dagen rooster, personeelsbeleid, financieel beleid, strategisch beleid, beheer materiaal en gebouw, etc.

Samenstelling

In de MR van Met zitten vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Op Met bestaat de MR uit 8 leden, 4 ouders en 4 personeelsleden. Eerlijk verdeeld dus.

Leden

Voorzitter: Raymond Riphagen (oudergeleding) 

Secretaris: Joan Oostendorp (teamgeleding) 

Informant: Lian Doesburg (bestuur) 

Lid: Petra Snaphaan (teamgeleding) 

Lid: Stefan Fleuren (teamgeleding) 

Lid: Richard Machielsen (oudergeleding) 

Lid: Danny Wouters (oudergeleding)

Lid: Suzanne Musters (oudergeleding)

Over de ouderraad

Algemeen

Al tijdens de intake en aan het begin van elk schooljaar wordt ouders van de eerste fase gevraagd zitting te nemen in de ouderraad. De ouderraad onderhoudt niet alleen de contacten met ouders / verzorgers en de school. Zij ondersteunt tevens de leerlingen van de leerlingenraad bij het voorbereiden van allerlei activiteiten. Tijdens de bijeenkomsten is een lid van de directie aanwezig, evenals de voorzitter van de leerlingenraad. De ouderraad verleent diensten bij het organiseren en ondersteunen van activiteiten voor leerlingen. Zij is tevens betrokken bij het (mede-) organiseren van een algemene ouderavond.