Close
26 augustus 2020

Verantwoordelijkheden

Bekijk dit fotoalbum in de portal

Betrokkenheid ouders en leerling

Elke periode zal je als leerling een thema of project voorbereiden en presenteren. Iedereen op zijn eigen manier. Natuurlijk zijn je ouders/verzorgers en familieleden ook welkom bij zo’n presentatie! Zo kunnen zij zien waartoe jij in staat bent en vooral… hoe je groeit in je mogelijkheden. Het enthousiasme van je ouders wordt zeer op prijs gesteld. Zij zijn medeverantwoordelijk voor jouw ontwikkeling. Ook zij willen graag dat jij straks kans maakt op een passende baan. 
  
Minimaal 2x per jaar worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor deelname aan een coachgesprek met de leerling en de coach. De voortgang van de leerstof en de ontwikkeling van de leerling staat hierbij centraal. 
  
Je ontvangt 2 keer per jaar een rapport. Hierin word de ontwikkeling zichtbaar gemaakt van je gedrag en werkhouding (sociale vaardigheden) en de vorderingen op de theorie-, praktijkvakken en stages. Dit doen we in gesprek met jou én je ouders, zodat er gelegenheid is om uitleg te geven en om elkaar te bevragen. Je voortgang is thuis te volgen in het volgsysteem Presentis. Overleg hierover met je coach. 
  
Elke periode wordt afgesloten met een presentatieweek. Vanaf fase 4 en 5 worden er nog 2 resp. wordt er nog 1 eindpresentatie gegeven. Er wordt veel aandacht besteed aan de evaluatie van deze presentaties. Wanneer er geen presentatie gehouden wordt, is het niet mogelijk om naar de volgende leerfase door te stromen.  
  
Tijdens deze presentatieweek wordt op donderdag en vrijdag de komende periode voorbereid. Er kunnen excursies worden ingepland. De laatste periode zullen deze 2 dagen worden gevuld met deelname aan kunstprojecten (CKV) binnen Waalwijk. De werkstukken worden tentoongesteld of worden uitgevoerd op de laatste schooldag. 
  

Huiswerk

MET is een school voor praktijkonderwijs. Het streven is om praktijk- en theorievakken te integreren. Bijna alle theorie staat ten dienste van de praktijkvakken en de mate van redzaamheid die de leerling in zijn ontwikkeling nastreeft. Dat betekent dat de school niet bij elke leerling het accent legt op huiswerk. Wanneer de leerling deelneemt aan de aanloop naar de Entree-opleiding: de pré-Entreeroute en de Schakelroute of als de leerling gemotiveerd is om extra huiswerk te maken, dan is dit in overleg met de school te regelen. Neemt u daarvoor contact op met de coach van de leerling.   

Procedure schorsing en verwijdering

Met Praktijkonderwijs hecht veel waarde aan de veiligheid van de leerlingen. Door middel van de persoonlijke coachstructuur is het mogelijk om de leerlingen nauwlettend te volgen. Door middel van preventie wil de school invloed uitoefenen op de sociale veiligheid. Soms komt het voor dat de leerling zichzelf niet voldoende kan reguleren.  De school treft in zo’n situatie eerst een aantal (ortho-) pedagogische maatregelen om de leerling én de docent te ondersteunen. De ouders worden hierbij betrokken. Wanneer deze maatregelen echter niet voldoende effect hebben, zal de school in bepaalde situaties overgaan tot kortdurende schorsing en in het uiterste geval verwijdering. Dit zal altijd in overleg gebeuren met de leerling en de ouders, zo nodig met de ambtenaar leerplicht van de betrokken gemeente. De procedure kunt u opvragen bij de administratie. 

Oudercontacten

Het wordt van groot belang geacht om met de leerling en ouders samen aan de toekomst te werken. Verwacht op onze school geen 10-minutengesprekken. Ouders / verzorgers  worden opgeroepen door de coach om over de ontwikkeling van hun zoon / dochter / pupil te praten. Daarnaast zal de coach contact met u opnemen om een huisbezoek te kunnen afspreken of om u op school uit te nodigen. Het is ook mogelijk dat het ondersteuningsteam of de schoolleiding met u contact opneemt om ontwikkelingen rondom de leerling samen met u te bespreken. Ouder-avonden worden diverse malen per schooljaar georganiseerd. We stellen het bijzonder op prijs als u uw betrokkenheid toont op deze avonden, maar bijvoorbeeld ook op onze algemene ouderavond.  U ontvangt hiervoor een uitnodiging.  

U krijgt toegang tot onze Portal genaamd Middelbare.School. Via mail zal u zo nieuwsberichten ontvangen.

Mediawijsheid en mobiele telefoons

Onze school bereidt leerlingen voor op de samenleving op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Mobiele telefoon en gebruik van Social Media zijn van deze tijd. Als school kiezen we ervoor om de leerlingen met de sociale media te leren omgaan. Mediawijsheid krijgt daarom meer aandacht in ons lesprogramma. Dit omvat de kennis en vaardigheden die nodig zijn om kritisch en bewust om te gaan met de moderne media. We willen de leerlingen stimuleren de voordelen van internet, sociale media en mobiele telefoons te benutten, maar ook de nadelen en gevaren bespreekbaar maken. Er zijn dus ook afspraken over zaken die niet kunnen of mogen: Foto’s of film maken door leerlingen zonder toestemming is bijvoorbeeld verboden.  
Bij de start van de lessen worden mobiele telefoons door de leerlingen uitgezet en in de kluisjes of in speciaal daarvoor bestemde zakken in het leslokaal opgeborgen. Docenten kunnen toestemming geven om een telefoon t.b.v. de les te gebruiken: 
B.v. opzoekopdrachten, agenda- en afsprakenbeheer. Daarbij staat het geluid uit. Als leerlingen zich niet aan de gemaakte afspraken houden wordt de telefoon in beslag genomen en aan het eind van de lesdag teruggegeven. Bij herhaling of ernstige overtredingen worden in overleg met de ouders maatregelen op maat genomen. Wij rekenen op uw begrip en medewerking! 
 

Trainingen en oudercursus

Het team van Met maakt veel zorg van begeleiding (zie ook Zorg op Maat) Er worden diverse trainingen aangeboden ter ondersteuning van de leerling. Dit gebeurt op indicatie van het ondersteuningsteam. Ouders en leerlingen kunnen een dergelijke training desgewenst aanvragen tijdens de coachgesprekken.  Bij sommige trainingen wordt sterk aangeraden dat u als ouder beschikbaar bent voor enkele gezamenlijke momenten. Tevens is het mogelijk om deel te nemen aan de oudertrainingen die i.s.m. MEE op de school gegeven kunnen worden. U kunt daarvoor contact opnemen met mevr. drs.  I. Beerens, onze orthopedagoge. 

Verzuim

Verzuim bij leerlingen wordt streng gevolgd door de overheid. DUO stelt u als ouders en de school verantwoordelijk voor een juiste registratie van het verzuim. De GGD ondersteunt met het project M@zzl de school om het ziekteverzuim zoveel mogelijk terug te dringen. De volledige regeling voor (ziekte-)verzuim kunt u opvragen bij de administratie. 
 
Als de school geen bericht van afmelding krijgt, wordt de leerling als ongeoorloofd afwezig genoteerd en wordt dit gemeld  aan de ambtenaar leerplicht van de gemeente waar je woont. De ouders worden dan samen met de leerling uitgenodigd voor een gesprek met deze ambtenaar. Onze school ondersteunt uiteraard het leerplichtbeleid van de gemeente Waalwijk: www.waalwijk.nl (zoek op leerplicht). 

Afwezigheidmelding

De school is het best bereikbaar tussen 8:15 uur en 8:45 uur voor ziekmeldingen. Telefoonnummer: 0416-333416. Natuurlijk stelt ook een werkgever het op prijs als zijn werknemer zich afmeldt. Zowel de school als het stagebedrijf verwachten een telefoontje bij ziekte. Liefst zo vroeg mogelijk!  

Te laat

In het belang van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid vinden we het van belang dat je als leerling ruim op tijd op school arriveert. Wanneer je te laat komt, meld je dan bij de conciërge voor een te-laat-briefje. Als het vaker voorkomt, zul je niet alleen de verzuimde tijd in moeten halen. Deze tijd wordt namelijk verlengd. De coach zoekt vervolgens contact met de ouders. Leerlingen die langer dan een half uur moeten nablijven, kunnen naar huis bellen.  

Bekijk deze pagina in de portal
Deel deze post met anderen