Close
26 augustus 2020

Schoolstructuur

Bekijk dit fotoalbum in de portal

Schooljaar

Het schooljaar bestaat uit 4 periodes. Elke periode wordt afgesloten met een persoonlijke presentatie van de leerling. Deze wordt zó georganiseerd dat elke leerling in staat is om een presentatie te houden. Dit is van belang om de leerling te betrekken bij de eigen ontwikkeling én om de leerling te leren in contact te treden met anderen. “Laat jezelf zien”, is daarbij het motto. De vorderingen worden met de leerling, zijn coach en de betrokken docenten besproken.  

Coachclubs

Elke dag starten we bij voorkeur met een coachclub. Dit is een vaste groep leerlingen met een eigen coach. Deze coachclubs zijn heterogeen samengesteld, de oudere en jongere leerlingen zitten door elkaar met de bedoeling om elkaar te steunen en van elkaars ervaringen te leren. Extra aandacht gaat uit naar onze startende leerlingen van fase 1. We willen alle leeftijdsgroepen een veilige en stabiele ontwikkelingsplek bieden. 

De leerlingen krijgen gelegenheid om de dag voor te bereiden, aan de presentatie te werken of een gesprekje aan te vragen met de coach. Veel aandacht wordt besteed aan de omgang met elkaar, aan de sociale vaardigheden. Na de coachclub wordt gestart met het rooster en de verschillende lesgroepen.  

Leerfase 1

De leerlingen komen in aanraking met praktijkvakken. Belangrijk is de kennismaking met verschillende vakgebieden zodat de leerling op basis van de mogelijkheden een voorkeur kan bepalen: De leerling ontwikkelt zijn voorkeur op basis van interesse en affiniteit. De nadruk ligt op het verwerven van basisvaardigheden. De theorielessen worden in projecten aangeboden. In deze fase is de leerling bezig met de volgende vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik worden? De domeinen burgerschap, vrije tijd en wonen staan centraal. In groepsverband wordt aan presentaties gewerkt om deze vragen zo goed mogelijk beantwoord te krijgen. Uiteindelijk wordt besloten of de leerling zijn route vervolgt naar technische of juist dienstverlenende beroepen. 

Leerfase 2

De leerlingen komen in aanraking met praktijkvakken van dienstverlenende en technische aard. De leerling ontdekt zijn sterke kanten en wordt in staat gesteld een weloverwogen keuze te maken voor de komende jaren. Aanvankelijk ligt de nadruk nog op het verwerven van basisvaardigheden. Er worden voorbereidingen getroffen voor stage b.v. door bedrijfsbezoeken af te leggen. Vóórdat de leerling fase 2 verlaat, wordt er een prognose gemaakt voor de toekomst: stroomt de leerling uit naar werk (met of zonder ondersteuning), of naar werken en leren (VMBO-MBO). Dit uitstroomprofiel vloeit voort uit het persoonlijk leerplan van de leerling waarin voortdurend met de leerling wordt vastgesteld aan welke leerpunten gewerkt kan worden. Het is in bijzondere situaties mogelijk dat er  – in overleg – wordt gekozen om de onderbouw met een jaar te verlengen. 

Leerfase 3 (eerste stagejaar)

De leerling heeft zijn interesses voor de praktijkvakken ontwikkeld. In het beste geval weet de leerling welk beroepsprofiel het beste lijkt te passen. Bij de overgang vanuit fase 2 is hiervoor een keuze gemaakt. Deze keuze wordt in de praktijk getoetst. Er wordt al spoedig  een start gemaakt met stage. Voor 1 dag per week, de woensdag, worden leerlingen in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met stagebedrijven, passend bij hun beroepsprofiel: liefst al spoedig een volledige stagedag individueel. Zo mogelijk worden er “klussen” buiten het gebouw in de “echte wereld” uitgevoerd. Ter voorbereiding op de definitieve stage in de 4e en 5e fase wordt aan projecten gewerkt waarbij theorie- en praktijkvakken geïntegreerd zijn. Aan de hand van het persoonlijk leerplan wordt naar presentaties toegewerkt. De leerling laat hier zien wat hij geleerd heeft. De vorderingen worden in coachgesprekken met de leerling besproken. Ook de ouders worden hierbij met regelmaat uitgenodigd.  

Leerfase 4 met stage

De stage wordt uitgebreid naar 2 dagen: op woensdag en donderdag. Per half jaar wordt van stagebedrijf gewisseld. De beroepsprofielen staan nu centraal: wat heb ik nodig om mijn toekomstig beroep, zowel in het praktijkvak als op de stage, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren?  

Op school worden lessen “beroepskaart” gegeven. Deze zijn bedoeld om de leerling inzicht te geven en te bekwamen in de eisen die een beroep stelt. In deze lessen zijn Nederlands en rekenen geïntegreerd. Daarnaast worden er lessen burgerschap en loopbaanoriëntatie verzorgd. Aan het einde van het 4e schooljaar doen de leerlingen schoolexamen. Dit is een praktijkexamen, waarbij het theorie gedeelte geïntegreerd is. Daarmee heeft de leerling een deel van de exameneisen reeds in de 4e fase afgelegd.  

Leerfase 5 Coaching op de werkplek

De leerling komt afhankelijk van zijn toekomstplan, nog één dag naar school. Ter voorbereiding van de uitstroom naar werk worden lessen “beroepskaart” gegeven. Hierbij wordt er uitvoerig stilgestaan bij de ervaringen binnen het stagebedrijf en wordt er gelegenheid gegeven om leerdoelen uit te werken. De coach kent de leerling inmiddels als stagiair en is in staat om de brug te slaan tussen school en werk. De leerling sluit deze fase af door een eindpresentatie te geven. Deze vindt bij voorkeur op het stagebedrijf plaats, waardoor de leerling een goed inzicht kan geven op de taken die hij daar uitgevoerd heeft. Als de praktijk- en theorie-examens in fase 4 en de eindpresentatie met goed gevolg zijn afgelegd, volgt een erkend diploma Praktijkonderwijs aangevuld met praktijkverklarin-gen of branchecertificaten. Deze zijn behaald bij examens in de 3e, 4e en 5e fase en geëxamineerd door branche-instellingen als SBB (Boris), KCH en SVH. 

Stage

Stagelopen in een bedrijf, instelling of werkplaats is de droom van veel leerlingen. Wanneer een leerling – in overleg met de ouders en de coach – vindt dat hij/zij stagebekwaam is, is het mogelijk om stage gaan lopen. We starten bij de interesse en de mogelijkheden.

De stageplaatsen worden regelmatig bezocht door de eigen stagecoach. De stagecoach houdt  de leerling, de school en de ouders op de hoogte van de prestaties. Al in de 3e fase zullen leerlingen 1 dag ervaring op kunnen doen in groepsstages, snuffelstages en de eerste individuele stages. In de 4e fase loopt de leerling in principe twee dagen stage bij een bedrijf of instelling. In de vijfde fase is het aantal dagen afhankelijk van de richting die er gekozen is. Doet de leerling de praktijkroute, dan loop hij/zij 4 dagen per week stage. Wordt de Entrée route gedaan, dan duurt de stage 3 dagen.  
 
Stages worden beoordeeld. Na elke periode bespreekt de leerling met de stagecoach, de werkvloerbegeleider de vorderingen. De resultaten staan op het rapport. Het stagebedrijf neemt de tijd om de leerling te begeleiden. Daarom vragen we geen vergoeding voor de stage. Stage is om te leren. We zien dat stages van leerlingen in fase 5 vaak overgaan in een contract. Als dat is gelukt, dan betaalt de stage zichzelf na de periode op MET uit in een betaalde baan. 

Veilige Route

Een groeperingsvorm binnen onze school, waarbij de leerlingen gedurende de gehele schoolloopbaan in een min of meer constante groep verblijven. Er is een vaste groep leerkrachten aan verbonden. Slechts een beperkte groep leerlingen komt in aanmerking voor plaatsing in deze groep. De groep is gesplitst in VR-A (onderbouw Coachclub geel) en VR-B (bovenbouw coachclub BB1). Zie voor meer informatie elders in deze schoolgids. 

Schakelroute

Het traject Schakelroute blijft na 15 jaar nog steeds een succes. Minstens 40% van de leerlingen die in aanmerking kunnen komen voor plaatsing heeft de stap naar het VMBO gewaagd. Ook heel belangrijk is de bewuste keus van sommigen om juist op MET te blijven! Leerlingen van het praktijkonderwijs die daarvoor in aanmerking* komen, worden – met instemming van de ouders – ruim een halve dag per week op enkele hoofdvakken “bijgespijkerd”  op het niveau van VMBO-Basis.  De Schakelroute vindt vooralsnog plaats in het tweede leerjaar om zo aansluiting in het 3e leerjaar VMBO mogelijk te maken. Op deze wijze kan de leerling aantonen dit niveau aan te kunnen. Zo bieden beide scholen leerlingen de kans uit te stromen naar het meest geschikte onderwijs voor hen.  Daarnaast wordt door beide scholen – in beperkte mate – ondersteuning geleverd naar inmiddels in het VMBO geplaatste leerlingen.  
 
*Er gelden minimum-eisen. Er wordt in overleg bepaald op grond van IQ-gegevens, sociale-emotionele ontwikkeling en vorderingstoetsen of de leerling kans maakt tot een succesvolle deelname. Leerlingen nemen in het 2e deel van de eerste fase deel aan een proeftraject om te kijken of zij geschikte kandidaten kunnen zijn.  

Entree-opleiding

Het is sinds twee jaar mogelijk om de schoolperiode af te sluiten met een Entree-opleiding in de 5e fase en daarmee een diploma MBO niveau 1 te behalen. In de 2 jaar van het bestaan slaagden 100% van de deelnemers. Er gelden eisen m.n. op het gebied van stage lopen, Nederlands, rekenen en burgerschap om met succes het diploma te kunnen behalen. Van leerlingen die voor de entree-opleiding in aanmerking kunnen komen, wordt verwacht dat zij inzet en motivatie vertonen voor stage en school. Dit laten zij in fase 4 al zien door deel te nemen aan de pre-entree route. Gedurende de Entree-opleiding lopen leerlingen drie dagen stage per week en komen ze twee dagen naar school voor theorie, loopbaanbegeleiding en coaching.  (Voor meer informatie, zie onze brochure die wordt verstrekt aan het begin van het schooljaar). 

Bekijk deze pagina in de portal
Deel deze post met anderen