Close

Schoolgids

Privacyverklaring
14 juni 2021
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
Privacy
22 maart 2021
Privacy
Klik hier voor onze privacyverklaring.
MET Schoolpas
26 augustus 2020
MET Schoolpas
Wat je moet weten over de schoolpas: De schoolpas is een verplichte, persoonlijke pas op naam. De schoolpas is inbegrepen in het schoolgeld. Bij verlies kost de pas opnieuw € 7,50 Voor de pas hebben we een goed lijkende foto nodig! De pas wordt in de eerste schoolmaand gemaakt. Tot het moment dat de persoonlijke
Scheidingen
26 augustus 2020
Scheidingen
Een goed contact tussen ouders en de school is van belang als ouders in een scheiding terecht komen. De ontwikkeling van de jongere is een verantwoordelijkheid die we samen met ouders delen. Dit geldt zeker voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte zoals in het Praktijkonderwijs. Beide ouders hebben bij scheiding recht op dezelfde informatie over hun
Adressen
26 augustus 2020
Adressen
Hulpverlening MEE: www.meebrabant-noord.nl of 0416-675500 Centrum voor Jeugd en Gezin: Gratis bereikbaar tussen 13.00 en 17.00 uur: 0800-3656565 Balade 8 5142 WX Waalwijk of www.jeugdengezinwaalwijk.nl Inspectie van het Onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl of info@owinsp.nl of bel 0800-8051 Meldpunt vertrouwensinspecteursVoor klachtmeldingen seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig geweld belt u met: 0900-1113111 Klachtencommissie stichting KOMM: mw. van Hezewijk: 0885073888
Etnische leerlingen
26 augustus 2020
Etnische leerlingen
Het is algemeen bekend dat de schoolresultaten van etnische leerlingen achterblijven in vergelijking met Nederlandse leerlingen. Ze verlaten vaker vroegtijdig de school zonder diploma. Om deze achterstand te bestrijden, vroegtijdig uitval te voorkomen en ondersteuning te bieden aan docenten, ouders en leerlingen neemt de school deel aan het project “Waalwijk Taalrijk”. We willen hiermee de
Klachtenregeling
26 augustus 2020
Klachtenregeling
Overal waar mensen samenwerken, kan er iets fout lopen, ook op school. Degenen die zich het slachtoffervoelen van gedragingen of beslissingen van anderen, kunnen dat als klacht beschouwen. De school is voorhaar klachtenregeling aangesloten bij KOMM, regio west. We gaan ervan uit dat u met deze klachten in eerste instantie naar de betrokkene(n) gaat. Komt
Video- en audio-coaching
26 augustus 2020
Video- en audio-coaching
Enkele van onze medewerkers zijn opgeleid om collega’s te coachen met video-of audio-opnames. Het doel is om de kwaliteit van het lesgeven te blijven verbeteren en/of om leerlingen te steunen in hun deelname aan lessituaties. Soms zal men in de klas komen om de leraren te filmen. Het is onvermijdelijk dat daar soms ook leerlingen
Huiselijk geweld
26 augustus 2020
Huiselijk geweld
Als er een vermoeden bestaat dat een leerling slachtoffer is van huiselijk geweld dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, te vinden op de website van het Nederlands Jeugd Instituut http://www.nji.nl/nl/Publicaties-Meldcode-Huiselijk-Geweld-en-Kindermishandeling-inhet-voortgezet-onderwijs.html
Betrokkenheid
26 augustus 2020
Betrokkenheid
Medezeggenschapsraad (MR) Deze raad wordt samengesteld uit gekozen vertegenwoordigers van ouders / verzorgers van leerlingen en personeel. Zij behartigen de belangen van het personeel en de leerlingen van de school. De raad heeft in een aantal zaken instemmingsrecht. In de wet Medezeggenschap staan de onderwerpen nader omschreven. Verder kan de MR aan het bestuur in