Close
26 augustus 2020

Betrokkenheid

Bekijk dit fotoalbum in de portal

Medezeggenschapsraad (MR)

Deze raad wordt samengesteld uit gekozen vertegenwoordigers van ouders / verzorgers van leerlingen en personeel. Zij behartigen de belangen van het personeel en de leerlingen van de school. De raad heeft in een aantal zaken instemmingsrecht. In de wet Medezeggenschap staan de onderwerpen nader omschreven. Verder kan de MR aan het bestuur in alle zaken advies geven. 

Ouderraad

Al tijdens de intake en aan het begin van elk schooljaar wordt ouders van de eerste fase gevraagd zitting te nemen in de ouderraad. De ouderraad onderhoudt niet alleen de contacten met ouders / verzorgers en de school. Zij ondersteunt tevens de leerlingen van de leerlingenraad bij het voorbereiden van allerlei activiteiten. 
Tijdens de bijeenkomsten is een lid van de directie aanwezig, evenals de voorzitter van de leerlingenraad. De ouderraad verleent diensten bij het organiseren en ondersteunen van activiteiten voor leerlingen. Zij is tevens betrokken bij het (mede-) organiseren van een algemene ouderavond. 

Leerlingenraad

Aan het begin van het schooljaar worden nieuwe leerlingen opgenomen in de leerlingenraad. Zij hebben tot taak om onder begeleiding van ouders en begeleiders activiteiten voor te bereiden en te organiseren. Zij vormen een goede afspiegeling van de coachclubs binnen de school. Zij hebben tevens de mogelijkheid om vraagstukken te onderzoeken en zo de schoolorganisatie advies te geven. Leerlingen kunnen tussentijds aftreden. 

Leerlingenstatuut

In dit statuut zijn rechten en plichten van de leerling geregeld. Het leerlingenstatuut ligt op school ter inzage bij de administratie.

Ondersteuning op maat

Binnen MET wordt veel tijd en ruimte gereserveerd om aandacht aan de ontwikkeling van de jongeren te schenken. De coach staat als eerst aan te spreken persoon klaar wanneer de leerling dat nodig heeft. De teamleider van de afdeling springt bij zodra extra hulp vereist is. In de onder- en bovenbouw zorgen de teamleiders er met het team van docenten voor dat de omstandigheden zo optimaal mogelijk worden ingericht om de leerlingen binnen deze afdelingen te kunnen begeleiden.  
Op schoolniveau wordt de ondersteuning gewaarborgd door het ondersteuningsteam. Het interne ondersteuningsteam bestaat uit de orthopedagoog en de zorgcoördinator. Het externe ondersteuningsteam functioneert onder leiding van de orthopedagoog en bestaat uit de schoolmaatschappelijk werker, een orthopedagoog van De Kracht, de jeugdarts van de GGD en onderwijsondersteuners. Waar nodig worden andere specialisten betrokken, zoals leerplicht en schoolpolitie. Al deze functionarissen staan paraat om de leerling binnen de kaders van het Praktijkonderwijs zo adequaat mogelijke ondersteuning te bieden.  
Voor ondersteuning is het praktijkonderwijs verplicht om voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) te maken en te onderhouden. Dit OPP van de leerling geldt als leidraad in de begeleiding en ontwikkeling van uw kind. Dit document wordt opgesteld door het ondersteuningsteam en geëvalueerd in samenwerking met de coach en andere medewerkers van de school en is in te zien door u als ouder. Op het moment dat het nodig is dit OPP door te sturen naar anderen, gebeurt dit alleen met toestemming van de ouder(s). Onderzoek wordt uitgevoerd door de orthopedagoog. 

Passend Onderwijs

Ouders willen tegenwoordig een bewuste keuze maken voor een school die het beste bij hen past: de school in de buurt of een speciale school. Kiezen zij voor een school in de buurt, dan moet deze school wel de juiste zorg en aandacht kunnen besteden aan hun kind. Om een goede samenwerking te verkrijgen tussen de betreffende scholen wordt passend onderwijs per 1 augustus 2014 ingevoerd. Met Praktijkonderwijs maakt deel uit van het Samenwerkingsverband “De Langstraat” (www.swvdelangstraat.nl).

Voor u als ouders / verzorgers is het van belang te weten of MET haar onderwijs kan afstemmen op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Wilt u meer weten, dan kunt u contact met de school opnemen. 

Veilige Route

MET wil een veilige school zijn voor leerlingen en werknemers. Voor een beperkte groep leerlingen wordt deze veiligheid extra geaccentueerd. Deze leerlingen zijn zoveel mogelijk geplaatst onder begeleiding van een klein en professioneel team om een zo goed mogelijke afstemming te garanderen. Het kan raadzaam zijn voor leerlingen om in deze groep plaats te nemen. Er zal in zo’n situatie tijdig contact met u worden opgenomen.  
 
Leerlingen die in aanmerking komen voor de Veilige Route voldoen aan de volgende criteria: de leerling komt in aanmerking voor plaatsing binnen het praktijkonderwijs   c.q. heeft een Toelatingsverklaring Praktijkonderwijs. VSO/ZMLK-plaatsing is niet (meer) geïndiceerd. 

De leerling functioneert op een laag niveau w.b. 

  • cognitieve vaardigheden
  • sociaal-emotionele ontwikkeling (angstig, sterk afwachtend, afhankelijk)
  • leerprestaties

De leerling onderscheidt zich doordat hij/zij (zichtbaar) moeizaam of nauwelijks aansluiting kan vinden bij leeftijdsgenoten en/of niet voldoende compensatie heeft in eigen vaardigheden of gunstige omgevingsfactoren. Plaatsing binnen de reguliere groep brengt de ontwikkeling van de leerling in gevaar. 
 
De leerling kan in veel gevallen deelnemen aan reguliere onderwijsfaciliteiten binnen de school. Pedagogische veiligheid en geborgenheid wordt ervaren binnen de basis- of stamgroep, aangeduid als Veilige Route. Tevens is het mogelijk dat de leerling vroegtijdig uitstroomt, wanneer de leerling dit aangeeft en voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld om zich te kunnen handhaven binnen de overige sectoren. In alle gevallen zal overleg tussen de coach en de ouders plaatsvinden en wordt de beslissing in het licht van de ontwikkeling van de leerling door alle betrokkenen genomen.  (coachgesprekken) Arbeidsvoorbereiding en stage zal ten allen tijden mogelijk zijn in een (aangepaste) werkomgeving. 

Bekijk deze pagina in de portal
Deel deze post met anderen